Statut

Tekst jednolity Statutu Fundacji zawierający zmiany wprowadzone przez Fundatora tj.

Zarząd PWPW S.A.

w dniu 19 października 2018 r.

Tekst obwiązuje od 9 listopada 2018 r.

STATUT FUNDACJI

§1.

[Ustanowienie Fundacji]

1.     Fundacja PWPW, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062594, zwaną dalej „Fundatorem”.

2.     Fundator za pośrednictwem Fundacji realizuje swoje zadania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

3.     Fundacja posiada osobowość prawną.

§2.

[Nazwa i siedziba Fundacji, czas trwania i teren działania]

1.     Fundacja działa pod nazwą: Fundacja PWPW.

2.     Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.     Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

4.     Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie potrzebnym do realizacji celów Fundacji także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Fundacja w zakresie potrzebnym do realizacji jej celów, może ustanawiać na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami filie i przedstawicielstwa oraz ustanawiać pełnomocników terenowych a także w zakresie w jakim jest to zgodne z celami Fundacji przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji społecznych.

§3.     

[Podstawa prawna działalności Fundacji]:

1.     Fundacja działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

2)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie,

3)     statutu Fundacji,

4)     innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.     Szczegółowy tryb działania fundacji będzie określony w aktach wewnętrznych (regulaminach i zarządzeniach) organów Fundacji.

§4.     

[Minister właściwy ze względu na cele Fundacji]

Fundator wskazuje, że minister właściwym z uwagi na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§5.     

[Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji]

1.     Celami Fundacji są:

1)     podnoszenie świadomości i tożsamości narodowej w obszarach aktywności gospodarczej Państwa i Społeczeństwa Polskiego;

2)     upowszechnianie wiedzy historycznej na temat rozwoju gospodarczego

i aktywności gospodarczej Skarbu Państwa w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939;

3)     utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności podziemia niepodległościowego w czasie II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego, w tym w szczególności działalności oddziału PWB/17/S oraz oddziału Armii Krajowej „Agaton” sformowanego przez pracowników Fundatora;

4)     prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w  dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno

w kraju, jak i za granicą w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

5)     utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i żołnierzy tzw. II konspiracji oraz upamiętnienia ofiar komunistycznego aparatu represji;

6)     upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i zasad funkcjonowania spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej Państwa Polskiego, w tym w szczególności roli Fundatora w zadaniach emisyjnych dotyczących waluty narodowej;

7)     popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu dokumentami o znaczeniu publicznym oraz innowacyjności dokumentów wytworzonych w środowisku teleinformatycznym oraz zasad rozwoju i funkcjonowania e-administracji,

8)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej;

9)    działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

12) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

13) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;

14)     pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

15)     promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

2.     Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1)     organizowanie lub współorganizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji;

2)     wspieranie finansowe i organizacyjne działalności wydawniczej i edukacyjnej, w tym w sieci internetowej, w zakresie realizacji celów Fundacji;

3)     wspieranie finansowe i organizacyjne programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;

4)     wspieranie finansowe i organizacyjne działalności uczelni technicznych i jednostek badawczo – rozwojowych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;

5)     wspieranie finansowe i organizacyjne działalności organizacji polonijnych

w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;

6)     wspieranie finansowe i organizacyjne działalności organizacji charytatywnych w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji;

7)     wspieranie finansowe i organizacyjne wydarzeń kulturalnych i artystycznych związanych z realizacją celów Fundacji;

8)     promowanie postaw obywatelskich wśród pracowników i współpracowników Fundatora.

3.     W zakresie realizacji celów Fundacji:

1)     Fundacja nawiązuje okresową lub ciągłą współpracę z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, organizacjami polonijnymi zapewniając wsparcie organizacyjne finansowe lub rzeczowe, działań tych partnerów w zakresie realizowanych przez nich programów związanych z realizacją celów Fundacji;

2)     Fundacja samodzielne organizuje lub współorganizuje albo dotuje finansowo i rzeczowo wydarzenia mające na celu realizację celów Fundacji;

3)     Fundacja dotuje działalność wydawniczą i edukacyjną, w tym w sieci internetowej, w zakresie publikacji związanych z realizacją celów Fundacji;

4)     Fundacja finansuje lub współfinansuje nagrody rzeczowe w konkursach dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie realizacji celów Fundacji;

5)     Fundacja na zaproszenie placówek oświatowych przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji.

6)     Fundacja promuje wolontariat jako formę działalności społecznej w szczególności wśród pracowników i współpracowników Fundatora.

4.     Fundacja realizując swoje cele statutowe nie może prowadzić działalności gospodarczej.

5.     Fundacja realizując swoje cele we współpracy z partnerami, o których mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej nie może finansować lub współfinansować kosztów administracyjnych i wynagrodzeń partnerów.

§6.     

[Działalność pożytku publicznego]

1.     Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną (działalność pożytku publicznego), w sferze zadań publicznych obejmujących:

1)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2)     działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

3)     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

4)     działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

5)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2.     Wyłącznie nieodpłatną statutową działalnością pożytku publicznego Fundacji jest:

1)     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – [PKD 85.59.B];

2)     działalność wspomagająca edukację – [PKD 86.60.Z];

3)     badania naukowe i  prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – [PKD 72.19.Z];

4)     Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych – [PKD 72.20.Z];

5)     działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – [PKD 92.02.Z].

3.     Działalnością odpłatną pożytku publicznego Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, jest:

1)     wydawanie książek – [PKD 58.11.Z];

2)     wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – [PKD 58.14.Z];

3)     pozostała działalność wydawnicza – [PKD 58.19.Z];

4)     działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – [PKD 58.21.Z];

5)     działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z].

4.     Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez Fundację, wymaga każdorazowo zgody Rady Fundacji określającej szczegółowo rodzaj i zakres zaangażowania Fundacji w odpłatną działalność pożytku publicznego oraz określającą limit zaangażowania finansowego Fundacji w realizację określonego celu pożytku publicznego.

5.     Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego może służyć wyłącznie realizacji zadań pożytku publicznego Fundacji.

6.     Zarząd Fundacji podejmie starania o przyznanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego niezwłocznie po spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek.

§7.     

[Majątek i dochody Fundacji]

1.     Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany w celu utworzenia Fundacji przez Fundatora w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2.     Majątek Fundacji zwiększają środki pieniężne, mienie ruchome, nieruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

3.     Dochodami Fundacji są:

1)     darowizny, środki pieniężne oraz środki rzeczowe przekazane przez Fundatora,

2)     darowizny innych osób,

3)     spadki, zapisy i inne rozrządzenia spadkowe osób fizycznych,

4)     subwencje, dotacje, datki osób prywatnych jak i podmiotów publicznoprawnych,

5)     środki pochodzące z funduszy państwowych i międzynarodowych,

6)     dochody z majątku Fundacji, w tym z przychodów kapitałowych.

4.     W wypadku, gdyby darowizna, zapis testamentowy, inne rozrządzenie spadkowe, zawierało postanowienie ofiarodawcy, co do celu w jakim ma być ono wykorzystane, Fundacja może przyjąć takie przysporzenie wyłącznie jeśli postanowienie ofiarodawcy jest zgodne z celami Fundacji.

5.     W wypadku, gdyby Fundacja została przez testatora powołana do spadku, Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. W wypadku, gdy stan czynny spadku, przewyższa w istotny sposób długi obciążające spadek oraz koszty ewentualnego postępowania spadkowego oraz działu spadku wraz z kosztami upłynnienia masy spadkowej Zarząd Fundacji może w imieniu Fundacji przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

§8.     

[Zasady gospodarowania majątkiem Fundacji]

1.     Wszystkie dochody Fundacji, po pokryciu kosztów działalności Fundacji, będą przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.

2.     Fundacja lokuje wolne środki pieniężne na lokatach bankowych lub obligacjach Skarbu Państwa.

3.     W celu zapewnienia trwałości finansowania działalności Fundacji, część wolnych środków finansowych Fundacji może być lokowana w instrumenty finansowe bądź inne zbywalne prawa majątkowe, pod warunkiem, że Rada Fundacji wyrazi zgodę na takie czasowe lokowanie wolnych środków finansowych mając na uwadze wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji i przewidywalną wyższą niż oprocentowanie lokat bankowych i obligacji Skarbu Państwa stopę zwrotu kapitału. Działalność o charakterze spekulacyjnym jest zabroniona.

4.     Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, jak również na rzecz pracowników lub współpracowników Fundatora,

2)      przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich jak również na rzecz pracowników lub współpracowników Fundatora, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, jak również na rzecz pracowników lub współpracowników Fundatora, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, jak również od pracowników lub współpracowników Fundatora, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5)     zatrudniania w stosunku pracy osób bliskich członków organów Fundacji, jak również pracowników lub współpracowników Fundatora oraz zawierania z takimi osobami długoterminowych (na okres dłuższy niż 1 rok) umów cywilnoprawnych.

§9.     

[Fundator]

1.     Fundator wykonuje swoje funkcje na podstawie Statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.     Wyłączną kompetencją Fundatora jest:

1)     Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

2)     Zmiana Statutu Fundacji,

3)     Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji, w razie wyczerpania środków i majątku na działalność statutową fundacji.

3.     Fundator może:

1)     Przedkładać wszystkie sprawy do zaopiniowania Radzie Fundacji,

2)     Uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Rady Fundacji,

3)     Zatwierdzać wybór Prezesa Zarządu Fundacji,

4)     dotować działalność statutową Fundacji,

5)     zapewnić bazę lokalową dla Fundacji poprzez oddanie pomieszczeń Fundatora do nieodpłatnego używania Fundacji,

6)     zapewnić obsługę biurową Fundacji, poprzez oddanie wyposażenia biurowego w nieodpłatne użyczenie Fundacji,

7)     zapewnić obsługę administracyjną i prawną Fundacji.

§10.     

[Organy Fundacji]

1.     Organami Fundacji są:

a)     Rada Fundacji,

b)     Zarząd Fundacji,

2.     Ciałem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji jest Kolegium Członków Honorowych.

§11.     

[Postanowienia wspólne dla organów Fundacji]

1.     Nie można łączyć funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji.

2.     Funkcje w organach Fundacji są sprawowane społecznie.

3.     Członkom organów Fundacji przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków związanych ze sprawowaniem funkcji, nie więcej jednak niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4.     Członkiem organu Fundacji może być osoba, która:

1)     jest nieskazitelnego charakteru,

2)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada pełnię praw publicznych,

3)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.     Nie może być uznana za osobę nieskazitelnego charakteru osoba, która była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, była funkcjonariuszem państwa komunistycznego w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również funkcjonariuszem, pracownikiem, współpracownikiem oraz kandydatem na współpracownika organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 5 powołanej ustawy

6.     Członkowie organów Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.

7.     Mandat członka organu Fundacji wygasa:

1)     z chwilą śmierci członka organu Fundacji;

2)     z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z zajmowanej funkcji w biurze zarządu Fundatora.

§12.     

[Rada Fundacji]

1.     Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem nadzoru nad działalnością Fundacji.

2.     Rada Fundacji w sprawowaniu swoich funkcji nadzorczych jest podmiotem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym w sprawowaniu funkcji nadzorczych Zarządowi Fundacji.

3.     Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji.

4.     Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych

i odwoływanych przez Fundatora. Fundator wskazuje spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady.

5.     Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, w tym zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, albo w razie potrzeby, bądź też na pisemny wniosek 2 (dwóch) członków Rady Fundacji albo pisemny wniosek Zarządu Fundacji.

6.     Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji nie później niż na 2 tygodnie przed upływem kwartału kalendarzowego, lub w ciągu 2 tygodni od otrzymania żądania zgodnie z ust. 5. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Przewodniczący wskazuje termin i miejsce obrad i proponowany porządek obrad, który musi uwzględniać żądany przez podmioty określone w ust. 5 punkty porządku obrad. Zawiadomienie powinno być przekazane członkom Rady Fundacji co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

7.     W wypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Przewodniczącego, nie mógł on zwołać bądź przewodniczyć Radzie Fundacji, jego obowiązki wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.

8.     Uchwały zapadają większością obecnego na posiedzeniu składu Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały mogą być podjęte na posiedzeniu z pominięciem obowiązku zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jeśli wszyscy jej członkowie są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do procedowania zaproponowanych punktów porządku obrad.

9.     W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji jeśli zostaną na nie zaproszeni albo posiedzenie zostało zwołane na żądanie Zarządu Fundacji. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Kolegium Członków Honorowych z głosem doradczym.

10.     Szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Rady Fundacji, w tym też sposób protokołowania posiedzeń Rady Fundacji, jak i tryb odbywania posiedzeń przy pomocy środków porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Rady Fundacji uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Fundatora.

11.     Obsługę biurową i administracyjną Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

12.     Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należą:

1)     Nadzór nad działalnością Fundacji,

2)     Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,

3)     Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i nadzór nad ich wykonaniem,

4)     Rozpoznanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w danym roku obrotowym, sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności pożytku publicznego Fundacji;

5)     Nadzór nad gospodarką finansową i zarządem majątkiem Fundacji, w tym w szczególności w zakresie realizacji celów statutowych i prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego Fundacji,

6)     Wyrażanie zgody na czynności określone w § 6 ust. 4 i § 8 ust. 3 Statutu,

7)     Opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub Fundatora,

8)     Powoływanie i odwoływanie w trybie określonym Statutem, członków Zarządu Fundacji,

9)     Wyrażanie zgody na przystępowanie przez Fundację do społecznych organizacji krajowych i ponadnarodowych

10)     Zatwierdzanie Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Fundacji.

§13.     

[Zarząd Fundacji]

1.     Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Fundatora. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Rada Fundacji, za zgodą Fundatora może wskazać Prezesa Zarządu.

2.     Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.     Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

1)     w wypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie,

2)     w wypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie.

4.     Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje pracami Zarządu i biura Fundacji. W braku Prezesa Zarządu jego zadania wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.

5.     W wypadku Zarządu wieloosobowego decyzje Zarządu, co do sposobu prowadzenia spraw Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w braku Prezesa Zarządu, głos najstarszego członka Zarządu. Tryb i funkcjonowanie Zarządu określa Regulamin Funkcjonowania Zarządu Fundacji, który opracowuje Zarząd a zatwierdza Rada Fundacji.

6.     Do wyłącznych kompetencji Zarządu należą:

1)     opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, w sposób określający realizację celów Fundacji,

2)     przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, z uwzględnieniem zasady racjonalności gospodarowania majątkiem Fundacji,

3)     przyjmowanie i wykonywanie budżetu Fundacji,

4)     wykonywanie obowiązków sprawozdawczych Fundacji,

5)     nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z partnerami krajowymi oraz krajowymi i ponadnarodowymi organizacjami społecznymi,

6)     zarządzanie majątkiem Fundacji w sposób racjonalny, z uwzględnieniem realizacji celów Fundacji i przepisów dotyczących wydatkowania środków na działalność pożytku publicznego Fundacji.

7.     W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Kolegium Członków Honorowych z głosem doradczym.

8.     Zarząd prowadząc sprawy Fundacji ma obowiązek dbałości o renomę i dobre imię Fundatora. Zarząd prowadząc sprawy Fundacji może wpierać renomę i dobre imię sponsorów i darczyńców Fundacji, jeżeli jest to zgodne z celami Fundacji.

9.     Zarząd na wniosek Fundatora lub Ministra właściwego ze względu na cel Fundacji, o którym mowa w § 4, przekazuje im informację na temat działalności Fundacji oraz szczegółowego sposobu realizacji celów Fundacji.

§14.    

[Kolegium Członków Honorowych]

1.     Kolegium Członków Honorowych jest organem mającym głos doradczy.

2.     Kolegium Członków Honorowych zrzesza osoby szczególnie zasłużone dla celów, dla których Fundacja została powołana.

3.     Członkowie Kolegium Członków Honorowych wybierani są przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora, w liczbie do 10 osób.

4.     Rada Fundacji wyznacza Przewodniczącego Kolegium Członków Honorowych.

5.     Wymogi określone w § 11 stosuje się do Członków Kolegium Członków Honorowych.

§15.    

[Rozwiązanie i likwidacja Fundacji, połączenie Fundacji]

1.     Fundator w razie wyczerpania środków i majątku na działalność statutową Fundacji, za zgodą Rady Fundacji, podjąć decyzję o jej rozwiązaniu i likwidacji Fundacji.

2.     Likwidatorem Fundacji jest członek Zarządu Fundacji wskazany przez Radę Fundacji.

3.     Po zakończeniu likwidacji, Likwidator składa Fundatorowi sprawozdanie z wykonanych czynności likwidacyjnych oraz składa wniosek do Sądu rejestrowego oraz innych instytucji wniosek o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów.

4.     Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, Likwidator przekazuje pozarządowej organizacji społecznej realizującej cele zbieżne z celami Fundacji.

§16.     

[Zmiana statutu]

1.     Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator.

2.     Zmiana statutu wymaga wpisu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.”